REFERAT AF ORDNIÆR GENERALFORSAMLING 2021


Gladsaxe Bokseklub afholdt 18. juni 2021 sin årlige generalforsamling. Den afholdtes i år juni i stedet for maj, da den forrige generalforsamling ligeledes blev afholdt i juni på grund af corona-restriktioner. Generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt, og alle frister var overholdt i forhold til vedtægterne krav om dette. Til stede var i alt 14 stemmeberettigede medlemmer.


1. Valg af referent og dirigent.

Jakob Egeberg Mortensen valgtes som referent, og Alex Mingolla valgtes som dirigent.


2. Formandens beretning for det forløbende år og planer for det kommende.

Formand Robert Larsen gav sin beretning for sæsonen 20/21: Året har som det foregående år stået i coronaens tegn med forvirring og ærgrelse. I efteråret åbnedes for muligheden for at deltage i stævner – vi boksede fem kampe og fik tre sejre. Og arrangerede en succesfuld træningslejr i Ribe. Vi har yderligere indledt et flot samarbejde med Sport College Gladsaxe og flere skole og fritidsordninger. Men så blev vi ramt af endnu en nedlukning. Dog kæmpede vi videre i moralsk forstand – både medlemmerne, trænerne og bestyrelsen selv har udvist stor kampgejst og budt coronaen trods. Midt i elendigheden skete der dog de positive ting, at vi fik tilknyttet Jody som træner, Yasmin har startet to nye pigehold, og Alex er blevet en del af motionstræner-teamet. Der er planer om et træner-seminar med idéudveksling og opkvalificering af trænerne til august, hvilket også vil gavne medlemmerne. Jody bliver i den kommende sæson cheftræner på kampholdet. Det vil sige, at han overtager mange af Roberts opgaver – organiserer træningen og bestemmer, hvem der bokser, og hvornår de bokser. Robert støtter, er med til stævner og fungerer som matchmaker, promoter og organisator også i forhold til samarbejdsaftaler og networking. Vi planlægger aflønning af trænere, hvilket også indirekte vil komme medlemmerne til gode – det emne behandles senere på generalforsamlingen i forbindelse med punktet om kontingentforhøjelse. Formanden takkede afsluttende alle for deres støtte gennem det forgange år.


3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.

Kasserer Noor Uzbek fremlagde klubbens regnskab som udsendt til medlemmerne: Indtægter er 178.555 kr. fra kontingenter og tilskud fra kommunen. Driftsomkostninger er 16.310 kr. - primært til stævner, rejser og kurser samt til udstyr og reparation heraf. Administrationsomkostninger er 63.256 kr. - primært til småanskaffelser, rengøring og telefon og IT. Bestyrelsen har arbejdet og arbejder fortsat på en oprydning i og minutiøs gennemgang af regnskabet – herunder en nedsættelse af klubbens udgifter og en forøgelse af indtægter, særligt gennem fondsansøgninger og sponsorater. Der har været visse vanskeligheder og uklarheder i forhold til den regnskabsmæssige overdragelse fra tidligere bestyrelser. For fremtiden arbejder vi på at digitaliserer og klarlægge alle udgifter, så bogføringen og fremtidige overdragelser lettes. Den af klubben valgte revisor, Diana Arentoft, godkendte regnskabet.

 

4. Fastsættelse af kontingent:

a. 100 kr. pr. måned for medlemmer under 16 år pr. 1. september 2021.

b. 200 pr. måned for medlemmer over 16 år pr. 1. september 2021.

c. 200 kr. pr. år for veteraner pr. 1. september 2021.

d. 0 kr. for medlemmer af bestyrelsen, trænere, passive medlemmer og æresmedlemmer pr. 1. september 2021.

Bestyrelsens forslag om kontingentstigning er i lige så høj grad et forslag om indførelse af trænerlønninger, da de ekstra indtægter i høj grad vil blive brugt hertil. De foreslåede kontingentstigninger vil give en ekstra indtægt på cirka 4.000 kr. – 5.000 kr., hvilket modsvarer de ekstra udgifter til trænerlønninger ganske præcist. Forslaget om trænerlønninger begrundes i et ønske om at give trænerne en anerkendelse for deres arbejde, men også i et ønske om at højne kvaliteten af træningerne. Kontingentstigninger skal også ses som en konsekvens af, at klubben det seneste år har indført væsentlige flere træninger og også sommertræning i juli – så medlemmerne altså har fået mere for pengene. Yderligere vil bestyrelsen som en slags gengæld for kontingentstigninger arbejde for endnu flere træninger, nye træningsmaskiner, et nyt styrketræningsrum og flere sociale arrangementer. Forslaget om kontingentstigninger blev enstemmig vedtaget.

 

5. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen:

a. Formand (Robert Larsen modtager genvalg).

b. Sekretær (Jakob Egeberg Mortensen modtager genvalg).

c. Suppleant (posten er ubesat).

a) Robert Larsen genvalgtes enstemmigt som formand.

b) Jakob Egeberg Mortensen genvalgtes enstemmigt som sekretær.

c) Kenneth Lindfoss valgtes enstemmigt som suppleant.

De tilstedeværende lykønskede såvel det nye som de gamle bestyrelsesmedlemmer med deres poster og takkede dem for deres tidligere og kommende arbejde for klubben. Bestyrelsen ønsker i forbindelse med disse valg til bestyrelsesposter at gøre opmærksom på, at vi for fremtiden tilstræber at være en meget mere åben bestyrelse og invitere trænere og medlemmer til at deltage og ytre spørgsmål, forslag og meninger i langt højere grad end tidligere for således at skabe en større fællesskabs- og klubfølelse. Vi er for få hænder til for mange opgaver og modtager meget gerne hjælp. Det kan konkret organiseres ved, at vi i fællesskab med medlemmerne nedsætter underarbejdsgrupper, der arbejder med specifikke områder og opgaver. For eksempel et Unge Festudvalg, der arrangerer sociale begivenheder for klubbens yngre medlemmer. Man behøver altså ikke en bestyrelsespost for at engagere sig i klubben.

 

7. Eventuelt.

Vi gjorde, i tråd med det tidligere omtalte ønske om større åbenhed, dette punkt til en åben spørge- og kommentarrunde, hvor de tilstedeværende havde muligheden for at spørge bestyrelsen om alting.

Isa Nikqi spørger, hvad maksimumantallet til træninger bør være, når vi bortgår fra den nuværende corona-restriktions maksimum på 25. Med planerne om at flytte styrketræningsudstyret til det nye styrketræningsrum åbnes for muligheden for at ophænge flere sække – dermed kan vi måske tillade op til 30. Én af grundene til at indføre nye træninger er også, at sprede medlemmerne ud over flere aftener. Det er også op til den enkelte træner, hvor stort en hold vedkommende ønsker at træne.

Isa Nikqi udtrykker utilfredshed med overlappende træningstider mellem kamp- og motionshold, der forhindrer ham og andre medlemmer i at komme ind i træningssalen i god tid inden træningen og skaber en dårlig stemning holdene imellem. Bestyrelsen begrunder dette overlap med, at vi har indført to kamphold og i den forbindelse har været nødsagede til at lægge træningerne tættere for, at den seneste træning ikke skal blive alt for sen og for, at de trænere, der træner og eller træner på flere hold (Jody og Jakob) ikke skal vente længe mellem holdene. Det er vanskeligt at begynde tidligere eller slutte væsentligt senere. Trænerne har selv valgt de nuværende træningstider, så det er også deres ansvar, at de bliver overholdt.

Jousef Sob-hie udtrykker ønsker om at gå tilbage til de tidligere, længere træninger af halvanden times varighed i stedet for de 50 minutter, det ellers ofte bliver til med afspritning og skift mellem holdene. Bestyrelsen svarer, at det også er planen på sigt, og at vi kontinuerligt vil ændre træningstiderne for at imødekommende de aktuelle behov.   

Alex Mingolla foreslår, at vi omdanner der nuværende kontor og festlokale til kontor, styrketræningsrum og også et socialt opholdsrum ved at sætte en ekstra væg op i det nuværende festlokale og indrette et meget mindre kontor bag denne, så det nuværende kontor kan omdannes til et opholdsrum med for eksempel en sofa, en kaffemaskine og et musikanlæg. Forlokalet kan også gøres hyggeligere og ligeledes bruges socialt.  Dette kunne arrangeres på en fælles arbejdsdag eller -weekend, hvilket bestyrelsen i forvejen planlægger i forbindelse med etableringen af den nye styrketræningsrum.

Alex Mingolla og Jakob Egeberg Mortensen orienterede kort om arbejdet med opsætning af en nye hjemmeside. Det nye system tilbyder træningstilmelding via en app, langt enklere og bedre muligheder for at opsætte træninger, og den nye hjemmeside kommer til at se væsentligt lækrere ud.

Kasper Fischers forslår vi en besked til bestyrelsen følgende:
- udskiftning af gulv til ét, der er nemmere at rengøre – eventuelt uden samlinger.
- højere prioritering af rengøring – dette pointeres og ønskes også ofte af medlemmer.
- en gennemgang og eventuel opgradering af klubbens musiksystem - Kasper deltager gerne selv heri.
Vi behandlede ikke disse forslag på generalforsamlingen, men de tages op på ét af de førstkommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen takkede de tilstedeværende for deres deltagelse, lovede at behandle de indkommende foreslag og hævede hermed generalforsamlingen.