VEDTÆGTER

§1 – Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Gladsaxe Bokseklub, og dens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

§2 – Foreningens formål.
Gladsaxe Bokseklubs formål er at tilbyde medlemmerne deltagelse i boksetræning og -kamp. Endvidere vil klubben arbejde aktivt for at fremme interessen for og udviklingen af boksesporten.

§3 – Medlemskab af organisationer.
Gladsaxe Bokseklub skal være medlem af Dansk Amatør Bokse Union (DaBU) under Dansk Idræts Forbund (DIF), European Amateur Boxing Association (EABA), International Amateur Boxing Association (IABA) og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§4 – Optagelse af medlemmer.
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 10 år. Optagelse af umyndige (dvs. under 18 år) som medlem af klubben kræver samtykke fra forælder/værge.
Nye medlemmer skal ved indmeldelsen gøre sig bekendte med klubbens vedtægter og ”Information om Gladsaxe Bokseklub” på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.

§5 – Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent for aktive medlemmer skal betales månedsvis forud.
Bestyrelse, trænere, æresmedlemmer og passive medlemmer betaler ikke kontingent.
Kontingent for veteraner skal betales helårsvis forud.

§6 – Udmeldelse – Eksklusion.
Udmeldelse skal ske skriftligt via klubbens hjemmeside inden månedens udgang. Pågældende medlem skal have betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan bestyrelsen efter en skriftlig advarsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

§7 – Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af november måned, og skal indkaldes med mindst to ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen skal bekendtgøres senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal optages på dagsordenen. Stemmeret har alle aktive, der har været medlem af klubben i de seneste tre måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§8 – Dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
0. Valg af dirigent.
1. Formandens beretning for det forløbne år.
2. Regnskab og budget:
- 2 a. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
- 2 b. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
3. Fastsættelse af kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse:
- 5 a. Formand.
- 5 b. Næstformand.
- 5 c. Kasserer.
- 5 d. Sekretær.
- 5 e. Bestyrelsesmedlem.
- 5 f. Suppleanter.
- 5 g. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

§9 – Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. §15.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra et stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat efter dirigentens bestemmelse.

§10 – Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

§11 – Bestyrelse – Valg.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer denne i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem, som vælges for to år ad gangen, samt et valgfrit antal suppleanter, som har fuldgyldig stemmeret. I ulige årstal vælges formand og sekretær. I lige årstal vælges næstformand, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem. Suppleant er på valg hvert år. Kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, kan blive medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Passive medlemmer og medlemmer i kontingentrestance kan ikke blive medlem af bestyrelsen. Ved ønske om optagelse i bestyrelsen, skal dette ansøges skriftligt og være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen, og ren straffe attest skal fremvises. 


§12 – Bestyrelsen.
Den nyvalgte bestyrelse skal afholde sit første bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes et referat.
Bestyrelsen udpeger trænere og andre personer med tillidsposter i klubben.
Bestyrelsens medlemmer, trænere og andre personer med tillidsposter i klubben skal nyde almindelig ære og agtelse og bør ikke være tidligere straffede. På forlangende skal en straffeattest fremvises.
Bestyrelsens medlemmer, trænere og andre personer med tillidsposter i klubben skal have en ”ren” børneattest.

§13 – Regnskab.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Foreningen anvender ikke kontanter, og alle økonomiske midler er indsat på bankkonto.

§14 – Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges en kritisk revisor jfr. §8. Revisoren vælges for to år ad gangen. Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede, og at god regnskabsskik er fulgt. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§15 – Vedtægtsændringer.
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16 – Etiske retningslinjer.
Gladsaxe Bokseklub følger de af Gladsaxe Kommune - og øvrige myndigheders - givne retningslinjer vedrørende relationer imellem trænere og udøvere.

§17 – Foreningens opløsning.
Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnt stemmeflertal, uanset hvilke stemmeberettigede medlemmer der er til stede. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue og de midler som foreningen ejer, tilfalde en bokseklub eller flere bokseklubber valgt til lejligheden af Gladsaxe Bokseklubs bestyrelse.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. april 2024.