Referat af Ordinær Generalforsamling i Gladsaxe Bokseklub, onsdag, d. 16/11/2022

Medlemmer/trænere til stede: Ferhat, Kasper, Cem, Isa, Nicolai, Johnny og Allan.

Tilstede fra bestyrelsen: Jakob, Mohammed, Noor, Alex, René og Kenneth.

Dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år og planer for det kommende.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Eventuelt.


Referat:

1. Valg af referent og dirigent.
Alex melder sig og vælges som referent og dirigent.


2. Formandens beretning for det forløbne år og planer for det kommende.
Ordet gives straks videre til Mohammed, som indleder beretning om året, der er gået. Mohammed har iflg. sig selv ikke været meget aktiv i klubben i året og ønsker derfor at give ordet videre til Jakob, som forestår årets beretning.

Vi er inde i en rigtig god periode med mange nye medlemmer, 64 nye siden sommerferien. Der er også enkelte, der har meldt sig ud. Pt. har vi 110 aktive medlemmer, hvilket er samme antal, som inden Robert og senere Jody forlod klubben. På Fit- og både Begynder og Øvede Kamphold er der ofte over 20 deltagere pr. træning, og Kids-holdet ligger på 5 – 10 deltagere. Denne succes skyldes et stærk trænerteam – Jakob siger tak til Alex og Kasper på Fitholdet, og Johnny og Allan på Øvede Kampholdet. Vi er også begyndt at komme til stævner, det har lokket flere medlemmer til klubben.

Vi har bl.a. været til diplomstævne på Falster samt amatørstævnerne Furesø Fight Night og Karlebo Bokseklubs 20 Års Jubilæumsstævne. Der er planer om at deltage til stævner i bl.a. Slagelse og Vordingborg i den nærmeste fremtid. Johnny lejer en bus, så flest muligt kan komme med og få en god oplevelse, og de boksere der stiller op til stævnerne får støtte. Johnny fortæller sjov, men ret uheldig, oplevelse fra et af de tidligere stævner. Lad os ikke håbe, at dette gentager sig ved de fremtidige :-).

Jakob har talt med Anders Krogh, som kommer og vil være gæstetræner i den nærmeste fremtid. Vi har nogle unge boksere (Magnus, Sharjeel og Gursewak), som assisterer Jakob på Begynder Kampholdet. De to kamphold var i en periode lagt sammen, men er nu igen delt op, primært pga. det store deltagerantal. Der er også afholdt træninger med venskabsklubber og andre interessenter såsom Mørkhøj Ungecafé, og der modtages dagligt ca. 10 henvendelser på formandsmailen om interesse for klubben, f.eks. fra Gladsaxebladet. Vores nye Instagramprofil er også en stor succes, med mere end 200 følgere. Vores hovedside “Gladsaxe Bokseklub” på Facebook er desværre stadig utilgængelig, og der forsøges at få fat på Facebooks support for hjælp. Der henvises for tiden til vores anden Facebookside “GBK Fit-Bokser”.

Ydermere er der afholdt Gladsaxe Sommeraktiviteter og forløb med Gladsaxe Sports College, Grønnemose Klub, Gladsaxe TEC og GXU med stor succes. En håndfuld deltagere på disse aktiviteter har meldt sig ind i klubben efterfølgende. Det er planen, at der skal afholdes flere arrangementer med disse i det kommende måneder. Yasmins Pigehold og Janus’ Fithold er blevet nedlagt. Dog træner Janus stadig på hverdagsmorgener, hvor klubben holdes åben for alle, som kunne være interesserede i at træne med.

Derudover har vi afholdt julefrokost i december 2021 og sommerfest i august, og der siges stor tak til festudvalget for at arrangere disse store succeser. Årets julefrokost afholdes ikke, primært pga. det forestående VVS-arbejde, som forhindrer, at vi kan afholde festen i klubben. Der stiles efter at afholde en påskefrokost til næste år i stedet for.

Ang. VVS-arbejdet med udskiftning af alle rør, så sker der endelig noget! Vi har i flere år døjet med sivende/dryppende/fossende vand og store lugtgener, så det er en god nyhed! Arbejdet påbegyndes i uge 47 og forventes at være færdiggjort i januar 2023 - muligvis før. Mere info følger i de kommende uger, som arbejdet skrider fremad.


3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Noor fremlægger årsregnskabet for 2021. Der er en del store udgifter, f.eks. under i pkt. 2, 3 og 4, som er relaterede til bl.a. stævner, forplejninger, kursus og småanskaffelser.

Ellers ser regnskabet rigtig godt ud! Vi bruger ikke penge på så meget, udover lidt til bl.a. de under Pkt. 2 nævnte stævner, fester, internet, Mentoclub, m.m. Vi har max. brugt 20-25.000.- på dette og vi har pt. 33.000.- stående på kontoen.

Alt kører digitalt og der foreligger kvitteringer/fakturaer på alt, og absolut ingen har fingre i kassen!

Det forventes, at regnskabet for 2002 bliver markant anderledes.

Det er ærgerligt, at vi ikke har fået tilskud/sponsorater, og vi lever pt. af kontingenter. Mohammed har tidligere taget hånd om ansøgninger om tilskud, og han vil gerne hjælpe til med, at vi får foretaget ansøgninger igen i 2023, muligvis allerede fra omkring nytår.

Der stilles spørgsmål vedr. medlemstilskud fra kommunen, om der kun ydes tilskud på antal af medlemmer, som har været aktive i minimum 12 måneder. Svaret på dette er, at tilskuddet gives på antal aktive medlemmer på ansøgningstidspunktet, og ikke på hvor lang tid de har været aktive, så det gives, uanset om man har været medlem i 1, 11 eller 13 måneder. Tilskuddet får vi typisk omkring årsskiftet.

Der diskuteres åbent om generel økonomi, risiko for tab af medlemmer under VVS-arbejdet, hvilke tiltag der kan tages for at undgå dette og evt. genåbningsfest efterfølgende. Regnskabet godkendes af fremmødte uden yderligere kommentarer.


4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogle forslag, og Jakob nævner, at emner der ønskes diskuteret kan tages op under Pkt. 6 - Eventuelt.


5. Valg til bestyrelsen.
Vi har i det forgange år haft en speciel konstellation af bestyrelsen. Efter Roberts fratrædelse har Mohammed været konstitueret formand, hvorfor bestyrelsen har opereret uden en egentlig næstformand.

Der skal derfor vælges både formand og næstformand.

Ligeledes er kassererposten på valg hvert andet år.
- Mohammed ønsker ikke at genopstille til nogen af de to formandsposter.
- Noor tager imod genvalg, hvis ingen andre ønsker kassererposten.
- René ønsker ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem.
- Kenneth ønsker at afgå som bestyrelsesmedlem og i stedet tiltræde som suppleant.
- Catharin ønsker ikke at fortsætte som suppleant.
- Janus ønsker at fortsætte som suppleant.
- Alex ønsker at tiltræde som bestyrelsesmedlem og aftræde rollen som suppleant.

Der er derfor 2 ledige poster som bestyrelsesmedlem efter at René og Kenneth afgår. Bestyrelsen har foreslået, at formandsposten tiltrædes af Jakob, som vælges enstemmigt. Jakob fastholder derudover pladsen som sekretær.

Johnny ønsker at opstille som næstformand og opfordres også af bestyrelsen til at tiltræde posten. Johnny vælges enstemmigt.

Noor ønsker, næsten velvilligt, at forblive som Kasserer :-). Noor genvælges enstemmigt og fortsætter på posten.

Som bestyrelsesmedlem fratræder René. Bestyrelsen takker René for hans store hjælp og aktive deltagelse i bestyrelsen gennem de seneste år. René er GBKs længstvarende, aktive medlem med mere end 20 års medlemskab og tildeles derfor titlen som æresmedlem og en velfortjent klapsalve.

Som bestyrelsesmedlem fratræder Kenneth. Bestyrelsen ønsker også at takke Kenneth for hans store hjælp og aktive deltagelse i bestyrelsen gennem de seneste år. Kenneth overgår efter ønske til rollen som suppleant.

Allan ønsker at tiltræde som bestyrelsesmedlem. Det samme gør Alex. Begge opfordres også af bestyrelsen til at tiltræde posterne. Allan og Alex vælges enstemmigt.

Som Suppleant fratræder Catharin. Igen vil bestyrelsen gerne takke for hendes store hjælp, primært som arrangør af vores jule- og sommerfester i det forgangne år.

Janus ønsker at bevare sin suppleantpost, og ønsket efterkommes.

Ydermere ønsker Nicolai Lund at tiltræde som suppleant. Nicolai vælges og bydes velkommen.

GBKs nye bestyrelse ser derfor således ud:
- Formand og sekretær: Jakob.
- Næstformand: Johnny.
- Kasserer: Noor.
- Bestyrelsesmedlemmer: Alex og Allan.
- Suppleanter: Janus, Kenneth og Nicolai.

6. Eventuelt.
Ingen punkter nævnes. Intet brok, ingen forslag, kun tomme trusler om et kup, hvilket medlemmerne opfordres til at vente med, indtil næste års generalforsamling skal afholdes :-). Kasper kommenterer, at det er rart, at den nye bestyrelse består af lige dele Fit- og Kampholdstrænere, samt at det vil være en god idé, at bestyrelsen arbejder på at fremlægge et budget for det kommende år og de udgifter, der forventes at være ifm. de tidligere nævnte kommende kampe og stævner, men også i forhold til ønsket om nyt materiale og udstyr og prioritering af samme. Noor påpeger at der ikke kun skal prioriteres kampe og stævner for Kampholdene, men at vi husker på også at gøre tiltag for Fit-medlemmerne, da det trods alt er dem, der lægger de fleste penge i kontingentkassen. Der skal arbejdes på at lægge et vedligeholdelsesbudget, og regnskabet skal indeholde flere poster for salg, svind, osv. Alle er enige om, at vi kunne trænge til nye sjippetov, handsker, veste, og ikke mindst bokseudstyr, som kan sælges. Bestyrelsen vil agere på dette hurtigst muligt, og kigge på hvilke opgaver der skal udføres og endvidere hvem der skal håndtere dem.

Johnny pointerer, at det kunne være en god idé, at computeren i receptionen kommer op at køre igen, så alt salg kan registreres, medlemmer kan tjekke ind til træninger, osv. Johnny nævner et program, som vi tidligere har benyttet til salg, og foreslår selv at han administrerer salget og tjek-ind, så længe computeren bare kommer op at køre. Dette vil bestyrelsen kigge på ved første mulige lejlighed.

NB!
Under Pkt. 5 kommenterede Alex, at nogle medlemmer har spurgt, om han ikke vil være formand. Dertil svarer Alex, at han ikke ønsker at være formand, og at han synes at formandsposten skal tiltrædes af et medlem, som aktivt tager del i klubben, og det må man sige at Jakob gør!

Mohammed tilføjer til dette og opfodrer alle til at stille op, og at man som medlem i bestyrelsen skal gøre sit til, at GBK lever op til det gode ry, som klubben gennem mange år har haft. Noor tilføjer, at Kasper kunne være et muligt bestyrelsesmedlem, men han ønsker ikke at tiltræde. Kasper vil dog meget gerne hjælpe til, hvilket bestyrelsen takker for :-). Det samme gør Mohammed, som primært vil fungere som konsulent ifm. div. Ansøgninger.

Der spørges ligeledes under Pkt. 5 ind til selve sagen mod Robert og “hvor vi ligger”, hvad vi forventer udfaldet vil blive, og ikke mindst om det “ser godt ud”. Noor svarede uddybende på dette.  

Generalforsamlingen afsluttedes ca. kl. 20:30